Sudski tumač i prevoditelj

Pisani prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Sudski tumači i ovjereni prijevodi.

Sudski tumač.

Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prijevod bilo kojeg osobnog dokumenta. Prevoditeljska agencija ABIS osigurava prevođenje i ovjeru svih vrsta stručnih tekstova (npr. medicinske dokumentacije, ugovora, međunarodnih natječaja/tendera i sl.). Ovjereni prijevodi stručnih tekstova su najsloženiji i najzahtjevniji oblika prevođenja gdje pri prevođenju stručni prevoditelj i sudski tumač uvijek konzultira stručnjake (inženjere, pravnike, liječnike i sl.) radi kontrole u usklađenja terminologije s poslovnom praksom. Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda. Sudski tumač prevodi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumači izdaju prijevode koji moraju biti u potpunosti vjerni tekstu izvornika.

Ovjereni prijevod - prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač.

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač i koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te žig i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Svi službeni dokumenti ili isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik države u kojoj se koriste, od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima. Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd. Linkovi na kojima se može detaljnije provjeriti legislativa i podaci o sudskim tumačima i ovjerenim prijevodima: Prevoditelj.com - Sudski tumači Pravilnik o sudskim tumačima, www.nn.hr, Sudacka mreza, Vlada.hr